Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)15101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-7,62,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)19,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)21
Indeks staranja152117
Indeks staranja za moške12190
Indeks staranja za ženske178145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4751
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-12,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
458413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6860
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
287352