Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)23101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)4,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-111
Indeks staranja120117
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske142145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)30,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
239352