Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)77101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)38,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)10,91
Indeks staranja77117
Indeks staranja za moške5790
Indeks staranja za ženske98145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-2,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6860
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
289352