Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)330101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)3,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,21
Indeks staranja105117
Indeks staranja za moške9990
Indeks staranja za ženske111145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-16,19,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
330413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
424352