Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)110101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,51
Indeks staranja129117
Indeks staranja za moške10190
Indeks staranja za ženske154145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)48,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
250352