Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)1.018101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,81
Indeks staranja128117
Indeks staranja za moške9690
Indeks staranja za ženske162145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)118100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)114100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-15,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
449413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
431352