Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)67101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)13,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,71
Indeks staranja90117
Indeks staranja za moške7190
Indeks staranja za ženske111145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-6,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
313352