Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)89101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
22,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)6,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-6,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)41
Indeks staranja173117
Indeks staranja za moške13390
Indeks staranja za ženske213145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
24,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
19,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
439413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
286352