Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)16101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,98,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,31
Indeks staranja146117
Indeks staranja za moške11190
Indeks staranja za ženske183145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)75100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)80100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
634413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
337352