Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)132101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)8,41
Indeks staranja120117
Indeks staranja za moške9490
Indeks staranja za ženske148145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7576
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,411,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)5,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)55,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
329352