Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)70101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)27,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
23,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)28,11
Indeks staranja121117
Indeks staranja za moške7390
Indeks staranja za ženske175145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)80100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)83100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
25,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
22,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)13,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)37,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
409413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
136352