Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)7,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)71
Indeks staranja165117
Indeks staranja za moške13190
Indeks staranja za ženske207145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4851
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
710413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
486352