Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)366101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,71
Indeks staranja109117
Indeks staranja za moške8490
Indeks staranja za ženske137145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)102100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)102100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
332352