Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)36101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,61
Indeks staranja129117
Indeks staranja za moške10490
Indeks staranja za ženske153145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)54,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
462413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
195352