Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)21101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,11
Indeks staranja151117
Indeks staranja za moške11090
Indeks staranja za ženske212145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)71100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)75100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-14,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
514413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
237352