Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,31
Indeks staranja114117
Indeks staranja za moške8690
Indeks staranja za ženske145145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5751
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)67100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)72100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)9,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)66,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
433413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
330352