Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,21
Indeks staranja136117
Indeks staranja za moške10390
Indeks staranja za ženske169145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-28,19,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
523413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
6452
Komunalni odpadki (kg/preb)
227352