Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)30101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
19,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,31
Indeks staranja120117
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske149145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
21,612,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
17,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)24,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)52,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
374413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8080
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
270352