Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)39101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-12,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,71
Indeks staranja146117
Indeks staranja za moške11190
Indeks staranja za ženske189145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)101100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)101100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
474413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
362352