Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)109101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,51
Indeks staranja91117
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske114145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)91100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,312,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-5,19,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,458,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
365413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
440352