Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)113101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,81
Indeks staranja146117
Indeks staranja za moške12090
Indeks staranja za ženske173145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-0,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
447413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
450352