Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)10101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-36,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)19,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-25,81
Indeks staranja119117
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske137145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6976
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6751
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1310
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
556413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5652
Komunalni odpadki (kg/preb)
195352