Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)285101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,18,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,91
Indeks staranja113117
Indeks staranja za moške8790
Indeks staranja za ženske143145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)97100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)98100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
396413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4652
Komunalni odpadki (kg/preb)
388352