Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)556101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,81
Indeks staranja135117
Indeks staranja za moške10290
Indeks staranja za ženske170145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)6,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
509413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
449352