Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)16,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,041,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)9,51
Indeks staranja84117
Indeks staranja za moške6790
Indeks staranja za ženske103145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)93100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,111,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-7,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)65,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
406413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
314352