Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)29101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,810,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,61
Indeks staranja154117
Indeks staranja za moške12390
Indeks staranja za ženske185145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)96100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
466413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6760
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5852
Komunalni odpadki (kg/preb)
345352