Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)170101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)43,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,21
Indeks staranja154117
Indeks staranja za moške11090
Indeks staranja za ženske200145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)4,79,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
423413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
6580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
326352