Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)46101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-11,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,210,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,31
Indeks staranja114117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske152145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)9476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)67,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
455413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7880
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
188352