Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)88101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,89,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,81
Indeks staranja103117
Indeks staranja za moške7090
Indeks staranja za ženske137145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-8,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)67,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
326413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
304352