Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)171101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,91,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51
Indeks staranja123117
Indeks staranja za moške9890
Indeks staranja za ženske151145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7976
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)76100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)79100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)26,19,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,958,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
357413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
183352