Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)30101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,711,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)26,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-15,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)14,31
Indeks staranja160117
Indeks staranja za moške11390
Indeks staranja za ženske204145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)78100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)3,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
369413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
254352