Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)116101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,62,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)8,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,91
Indeks staranja135117
Indeks staranja za moške10090
Indeks staranja za ženske172145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)87100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
17,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)25,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)53,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
329352