Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)139101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
10,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)13,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,71
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške6590
Indeks staranja za ženske139145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7176
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
11,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
336413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
158352