Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)48101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)37,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)14,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,79,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-9,11
Indeks staranja68117
Indeks staranja za moške5690
Indeks staranja za ženske80145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7176
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
5,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-4,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
359413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
154352