Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)168101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,99,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31
Indeks staranja100117
Indeks staranja za moške8590
Indeks staranja za ženske114145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)81100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)84100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
14,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)18,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
378413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
183352