Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)86101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,82,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
12,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)12,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)41
Indeks staranja119117
Indeks staranja za moške9290
Indeks staranja za ženske147145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)86100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)50,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
335413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5152
Komunalni odpadki (kg/preb)
250352