Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)104101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
11,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,19,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,31,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)13,21
Indeks staranja97117
Indeks staranja za moške7490
Indeks staranja za ženske121145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4551
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
10,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)31,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)50,358,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
353413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8780
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4552
Komunalni odpadki (kg/preb)
163352