Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)31101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-10,32,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,941,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,98,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)5,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)6,81,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-17,11
Indeks staranja104117
Indeks staranja za moške7890
Indeks staranja za ženske131145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)87100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)89100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
11,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-27,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
422413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
268352