Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)69101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,411,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,28,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,110,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,41
Indeks staranja103117
Indeks staranja za moške7990
Indeks staranja za ženske130145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7176
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)85100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)88100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,812,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,011,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,758,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
386413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6060
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7980
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4952
Komunalni odpadki (kg/preb)
344352