Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)56101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)02,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,441,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,29,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,11,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-3,11
Indeks staranja107117
Indeks staranja za moške9790
Indeks staranja za ženske114145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4151
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1210
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)94100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
12,712,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)131,89,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,858,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
444413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5452
Komunalni odpadki (kg/preb)
159352