Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)43101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
15,311,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,38,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,010,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,51,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,11
Indeks staranja119117
Indeks staranja za moške9190
Indeks staranja za ženske151145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6676
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
18,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
13,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)35,49,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)58,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
400413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
319352