Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)28101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,641,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,211,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,21,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)51
Indeks staranja95117
Indeks staranja za moške7590
Indeks staranja za ženske115145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6451
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,512,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-13,39,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
474413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
5860
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
302352