Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)103101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)12,12,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,111,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
7,68,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,39,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)7,61
Indeks staranja130117
Indeks staranja za moške10790
Indeks staranja za ženske156145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6876
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5751
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)93100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)95100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,711,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)-15,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
376413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8260
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5552
Komunalni odpadki (kg/preb)
315352