Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)100101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,62,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,341,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,511,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)12,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,69,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,21
Indeks staranja101117
Indeks staranja za moške7890
Indeks staranja za ženske124145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8376
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6051
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)710
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)82100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)86100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,211,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)15,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
343413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
8460
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
213352