Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)35101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)26,22,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,841,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,48,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,710,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)9,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,71,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)25,51
Indeks staranja129117
Indeks staranja za moške9090
Indeks staranja za ženske174145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)2476
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5351
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1110
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)89100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
13,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)76,69,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)59,258,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
416413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
4960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
7380
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
4852
Komunalni odpadki (kg/preb)
370352