Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)41101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,92,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)39,141,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
5,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,08,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,910,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)6,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,41,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,41
Indeks staranja86117
Indeks staranja za moške6690
Indeks staranja za ženske110145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)6776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)6651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1410
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)83100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)85100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
6,112,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
5,611,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)8,99,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)64,658,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
332413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7560
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
10180
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
208352