Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)184101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,72,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,741,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
13,811,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,310,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)3,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,31
Indeks staranja114117
Indeks staranja za moške9390
Indeks staranja za ženske135145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4651
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
15,012,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
12,811,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,19,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
397413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6160
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8280
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5352
Komunalni odpadki (kg/preb)
387352