Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)54101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-4,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
14,011,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,58,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,610,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)7,09,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)2,61,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-71
Indeks staranja110117
Indeks staranja za moške8290
Indeks staranja za ženske140145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8276
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5251
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)1010
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)79100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)82100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
19,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
9,311,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)113,59,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)56,058,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
352413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6960
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
9480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
312352