Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)82101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-13,52,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)40,541,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,911,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,78,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)11,510,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)10,59,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-14,51
Indeks staranja106117
Indeks staranja za moške6990
Indeks staranja za ženske151145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)7776
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)810
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)92100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)94100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
7,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,911,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)0,29,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)57,558,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
420413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6360
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5052
Komunalni odpadki (kg/preb)
181352