Kazalniki za leto 2011 Občina Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)112101
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)0,42,6
Povprečna starost prebivalcev (leta)41,241,8
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
9,611,8
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
8,88,4
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,410,7
Umrli (na 1.000 prebivalcev)14,49,1
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-5,01,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)5,31
Indeks staranja108117
Indeks staranja za moške8390
Indeks staranja za ženske134145
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)8076
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)5951
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)910
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)88100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)90100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
10,912,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,511,4
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)29,09,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)61,158,1
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
402413
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6660
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8480
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5252
Komunalni odpadki (kg/preb)
270352